Концепцията застраховане

За света застраховането не е нова концепция . Намерени са данни за възникването му в дълбока древност. Форма на застраховане е съществувала в началото на Рим. Римляните са се събрали в погребални общества където всички те допринасят за създаването на фонд, от който били покривани разходите им за погребение.
А, преди най-малко 2000 години търговците са започнали да обединяват ресурси, за да се предпазят от финансови загуби от търговия.
Застраховането бележи своето най-бързо развитие в края на 18 и началото на 19 век. В България започва да се развива през последните години на 19 век, след което постига бърз напредък.
Застраховането заема важно място в икономиката и в нашия живот. То е най-добрият открит до момента финансов механизъм за преодоляване на риска. Определение за риск- рискът се отнася до отклонението на един или повече резултати на едно или повече бъдещи събития от тяхната очаквана стойност. В такъв случай застраховането е съвкупност от отношения, които имат за цел да се противопоставят и преодолеят негативните последици от настъпването на някои случайни природни явления и човешки събития /обстоятелства.
Застраховането е и защита.То защитава хората от финансови загуби при настъпването на риска. Въпреки, че има много видове застраховки всички те имат нещо общо, а именно осигуряват спокойствие, което идва от знанието, че застрахованият обект/ субект ще има на разположение парични средства , с които да отговори на нуждите си и да покрие загубите си в резултат на риска.
Същността на застраховането се изразява във възмездяването на последиците (щети и/или повреди ) на неговите обекти от случайни събития/рискове със събрани средства между всички участници в застрахователна съвкупност.
Възмездяване означава изплащане от застрахователя на раностойността на причинените загуби на дадения обект за съответно покрития риск от застрахователната полица.
Под щета в застраховането се разбира пълно/тотално погиване на дадения предмет т.е. той престава повече да служи за своето предназначение.
Под повреда се разбира частично/възстановяемо погиване на застрахования предмет.
Основни функции на застраховането са трансфер и разпределение
Трансфер – чрез сключване на застраховката, застрахованият прехвърля отговорността за последиците от настъпването на риска/финансовите загуби на застрахователя.
Разпределение означава разпределение на финансовите загуба сред всички застраховани.
Основен принцип ръководещ застраховането е концепцията на фонд.
Застрахователният фонд е сума пари създадена от събраните премии на застрахованите, която се използва за плащане на загубите в резултат на риска както разноските и печалбата на застрахователя. С други думи голям брой хора правят вноски в общ фонд за компенсиране на застрахованите претърпели загуби.От тази гледна точка застраховането се разглежда като начин за разпределяне на риска.
Процесът на разпределение се изразява в формиране на застрахователен фонд от всички застраховани и обезщетяване и получаване на суми от този фонд от тези, които са претърпели загуби при определени условия.
За да се илюстрира начина, по който работи застраховането нека приемем, че има 1000 /хиляда/ жилища в дадена общност и че стойността на всяко от тях е 100 000 лева. Всеки собственик е изправен пред риска ,че неговата къща може да изгори .Размера на загубите може да бъде изчислен от застрахователя въз основа на опита от миналото . Нека да допуснем, че на тази основа застрахователя е в състояние да предскаже с точност, че 2 от 1000-те къщи ще изгорят.
Застрахователят може да получи от всеки член на групата по 200 лв. премия, което прави общо 200 000 лв. Но, може да изиска от всеки член по 300 лв като по този начин покрие разходите за изплащане на обезщетения с евентуални отклонения от неговите очаквани разходи. По този начин всеки един от 1000-те собственици ще понесе разход от 300 лв. , а в замяна при евентуално бедствие ще получи премия от 100 000 лв. /стойността на жилището си/. В случая очакваните от застрахователя щети са за две къщи.
Въз осова на този пример застраховката може да се определи от гледна точка на индивида като икономически механизъм, при който индивидът замества малък определен разход(премия) за голяма несигурна финансова загуба, която би съществувала ако не беше застрахован.
Някои хора мислят, че напразно са похарчили пари от закупуване на застраховката понеже не е настъпила загуба и не са получили обезщетение. Някои от тях дори смятат ,че ако те не са претърпели загуба по време на срока на полицата платената премия трябва да им бъде върната.
По отношение на първата гледна точка следва да се отбележи ,че застрахователния договор предоставя сигурност. Дори и ако няма претърпяна загуба по време на срока на договора, застрахования е получил нещо в замяна на премията– обещанието за обезщетение ако е била настъпила загуба.
По отношение на втората гледна точка трябва да оценим факта, че принципа на застраховането се основава на приноса на мнозина, които плащат загубите на малцината пострадали. Ако премиите се връщат на тези, които не са имали загуби то няма да има на разположение средства, за да се изплатят загубите на претърпелите такива. Или застраховането е метод за разпределение на загубата. Т.е казано по друг начин загубата, която би била опустошителна за индивида се разпределя по справедлив начин между застрахованите.
Особеност на застрахователния фонд е, че за разлика от много други фондове той се разпределя само между участниците в неговото събиране.
Застрахователната индустрия се основава на принципите на реципрочност и еквивалентност т.е средствата необходими за покриване на загубите вследствие на настъпването на риска се събират от всички застраховани и същевременно се търси баланс между приходите и разходите.
За разлика от други видове дружества – ЗД не произвежда материални продукти от суровини. Застрахователният продукт се състои от сложно обещание при определени условия обикновено въз основа на следното:
В замяна на премия от застрахованите – ако в рамките на определен срок , определено събитие(не изключено от условията на застраховката) настъпи и застрахования претърпи загуба или повреда тогава застрахователя ще предприеме определени действия и ще извърши плащане в съответствие с условията и лимитите предвидени по договора.
Застрахователното Дружество /ЗД/ продава застраховка , застрахования е ФЛ или ЮЛ, което закупува застрахователна полица.
Застрахования получава договор – застрахователна полица, която уточнява условията и обстоятелствата при които ЗД ще плати компенсация.
Какво означава тарифно число- тарифното число е фактор използван за определяне на цената, която следва да се плати в замяна на определено застрахователно покритие, наречена премия.
Същността на застраховането е : трансфер на риск, разпределение на риск и оценка на риска
Застраховането като икономически способ е оправдано защото то създава сигурност за финансова тежест на загубите като ги разпръсква когато настъпят. То предоставя механизъм, чрез който загубите могат да бъдат споделени и несигурността намалена, застраховането предоставя спокойствие на членовете на обществото и прави разходите по-сигурно предвидими.
Застраховането също така допринася за по-оптимално използване на капитала. Без възможността за застраховане ФЛ и ЮЛ ще трябва да поддържат относително големи резервни фондове за посрещане загубите от рискове.Тези средства ще бъдат под формата на пари в брой или ще бъдат инвестирани в сигурни, ликвидни и ниско доходни ЦК /ценни книжа/, което би било неефективно използване на капитала.
Когато отговорността за риска се прехвърли на ЗД отклоненията от очакваните резултати са сведени до минимум. Като последица от това ЮЛ и ФЛ пази по-малки резерви отколкото би се случило ако застраховката не съществува. Освободените средства съответно са налични за по-продуктивни инвестиции, което води до по-голяма производителност на капитала.
Стопанския и личния живот са немислими без присъствието на случайните събития, които ги възпрепятстват с неблагоприятните си последици. За борба против тези последици е призвано застраховането.